AED - marwal

počítadlo.abz.cz
1993 - 2020
Přejít na obsah

AED

Rescue
Automatický externí defibrilátor

AED jsou defibrilátory optimalizované pro širokou veřejnost, která by za jejich pomoci měla být schopná poskytnout efektivnější KPR

Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace řízený elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu - tvz. defibrilace.

AED je určen zejména pro školené laiky - nezdravotníky.

AED je počítačově řízený, spolehlivý a bezpečný, jeho obsluha 
je snadná, intuitivní, údržba minimální. 
Váží 2-3 kg - je lehký a mobilní.

                                                                                         Označení místa uložení AED                                                     

Komorová fibrilace je závažná srdeční arytmie, kdy se srdeční převodní systém přestane synchronizovat, vznikne elektrický chaos a srdeční svalstvo se začne nekoordinovaně stahovat, čímž srdce přestane fungovat jako pumpa, dochází k oběhové zástavě a není-li stav urgentně řešen,dojde k úmrtí jedince.

Nečekej s voláním záchranné služby tel.155
Jednotlivé kroky použití AED

Po zapnutí navádí obsluhu mluvenými pokyny v poskytování první pomoci. Jako první vyzve - pokud tak již není učiněno - k připojení elektrod, které jsou součástí přístroje. Obsluha nalepí elektrody postiženému na hrudník (místo nalepení elektrod je znázorněno na přístroji či přímo na elektrodách). Po nalepení a připojení elektrod provede AED automaticky analýzu srdečního rytmu a vyhodnotí, zda může podat výboj - defibrilovat. Pokud výboj doporučí, sám se nabije a vyzve obsluhu ke stisknutí tlačítka podání výboje. AED dále navádí obsluhu v poskytování první pomoci.
Dále by zachránce měl ovládat techniku KPR (školení první pomoci), žádné jiné speciální zdravotnické znalosti a dovednosti nejsou potřebné.
Řetěz přežití:
1. Včasné rozpoznání náhlé srdeční zástavy, přivolání ZZS
2. Včas zahájená KPR
3. Včasná defibrilace

Trochu statistiky:
Okamžitá KPR prováděná laiky zvýší naději na přežití 2-3krát.
Okamžitá KPR včetně defibrilace (AED) může zvýšit přežití až na 49 -75 %.
V zahraničí jsou výše zmíněná místa standardně AED přístroji vybavena, případně se jimi vybavují. V naší republice je však situace jiná. Míst s dostupností těchto přístrojů je v České republice velmi málo. Nicméně v poslední době se problematika AED dostává čím dál víc do popředí a stále více institucí o jejich pořízení jeví zájem. Již nyní mají AED k dispozici např. některé letecké společnosti ve svých letadlech, některé policejní stanice, hasičské stanice a horské služby, objevují se v hotelech, lázních, na sportovištích (plavecké bazény, zimní stadiony, golfové kluby), dokonce si je pořizují i některé soukromé osoby.
Mobilní vybavení k poskytování KPR s AED.
Revize: 25.08.2020
Návrat na obsah